Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Fremtidens skole Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling

Høje-Taastrup Kommune er i gang med at efteruddanne og videreudvikle hele kommunens skolevæsen. Ambitionen er, at alle elever får en endnu mere engagerende og motiverende skoledag, og at flere elever skal blive parate til en ungdomsuddannelse.

Støtte fra A. P. Møller fonden til kompetenceudvikling

I august 2018 fik Høje-Taastrup Kommune 11 millioner kroner af A.P. Møller & Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål. Fonden ønsker med støtte til projekt Fremtidens Skole at bidrage til at højne elevernes læring og trivsel gennem en praksisnær opkvalificering af lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltning.

Samarbejdsparter og eksterne konsulenter

Høje-Taastrup Kommune samarbejder med tre eksterne konsulentfirmaer, som hver især understøtter kompetenceudviklingen af kommunens 700 lærerne, pædagoger, skoleledere og forvaltning.  

Autens har fokus på at udbygge lærer og pædagogers værktøjskasse og kompetencer til at arbejde med innovative, autentiske læringsforløb som væsentlig praksisform. 

Mannaz og Københavns Professionshøjskole arbejder sideløbende med kompetenceudvikling for teamkoordinatorer, faglige vejledere, skoleledelsen og forvaltningen.

Fokusgrupper danner baggrund for udviklingsprogrammet

Som et led i planlægningen af kompetenceudviklingen blev der afholdt interview med fokusgrupper bestående af lærer- og pædagogrepræsentanter fra alle skoler i Høje-Taastrup Kommune.

Ønsket fra fokusgrupperne var, at kompetenceudviklingen blev bygget op omkring skolernes hverdag.  Der er derfor lagt vægt på at afholde få kursusaktiviteter til fordel for en direkte støtte i de enkelte teams og i den enkelte børnegruppe.

Kompetenceudviklingen har to spor, hvori ledelser og medarbejdere uddannes:

Professionelle læringsfællesskaber

Forandringsledelse og ledelse tæt på professionelle læringsfællesskaber.

Autentiske, innovative læringsforløb

Uddannelse for det pædagogiske personale i, hvordan der arbejdes med det 21. århundredes kompetencer og længerevarende autentiske innovative forløb med eleverne.

Kompetenceudviklingen har aktionslæring som sit bærende princip, og foregår hovedsageligt lokalt på skolerne. Formålet med aktionslæring er, at lærere/pædagoger og konsulenter udvikler den pædagogiske praksis gennem eksperimenter, observationer og efterfølgende refleksioner over de konkrete situationer i hverdagen.

I fremtidens skoler arbejder lærere og pædagoger med forskellige faglige fokusområder og et/flere af de fire K'er:

  • Kommunikation
  • Kritisk Tænkning
  • Kreativitet
  • Kollaboration (samarbejde)

Lærere og pædagoger vil i projektperioden lære at strukturere udvalgte kompetence-, videns- og færdighedsmål i autentiske læringsforløb, som er bygget op omkring undervisningsdesignet FIRE. 

Læringsforløbene har en høj grad af tværfaglighed, og derfor arbejder Fremtidens Skole også på at styrke de professionelle læringsfællesskaber på skolerne. Projektet både udvikler og indsamler de undervisningsmetoder, hjælpemidler og erfaringer, som lærere, pædagoger og konsulenter skaber i samarbejdet.

Du kan læse mere om Fremtidens skoles samarbejde med Autens på Innovativeskoler.org og her få en introduktion til det team af konsulenter, som lærere og pædagoger kan trække på. Der findes også projekteksempler samt inspiration til at arbejde med det fysiske læringsmiljø og det gode projektspørgsmål.

Praksisnær teamstøtte 

Et centralt emne for projektet er udvikling af teamsamarbejdet på skolerne. Fra interview med medarbejdere, og forskning ved vi, at et professionelt læringsfællesskab i teamet forudsætter åbenhed, et fælles sprog og en tydelig rammesætning af teammøder, facilitator og vejleders rolle. 

Projektets konsulenter vil i projektperioden være aktivt deltagende i at støtte de enkelte teams i at skabe dialoger, der inkluderer konkret viden og nuanceret refleksion, så samarbejdet i teamet udvikler sig og får betydning for den pædagogiske og didaktiske praksis i undervisningen. 

Læs mere om professionelle læringsfællesskaber i hæftet fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).  

Makkerskabsskoler 

Et vigtigt fundament i projektet er, at der udvikles en åben samarbejdskultur, der ser videndeling og undervisningen af en klasse eller den enkelte elev, som et fælles anliggende. Projektet har derfor etableret makkerskabsskoler, fordi det giver de enkelte teams mulighed for at videndele og inspirere hinanden på tværs af skoler. 

EdCamps, workshops og andre vidensforaer 

Projektets konsulenter vil i projektperioden skabe forskellige vidensfora, som baner vejen for et fælles sprog og samtidig samler erfaringerne fra de innovative, autentiske læringsforløb, som lærerne udvikler på i løbet af de næste tre år.

et er særligt vejledere, facilitatorer og ledere, der i disse fora vil arbejde med afklaring af begreber, didaktiske metoder og hvordan teamsamarbejde kan videreudvikle den lærende praksis. 

Feedback og inspiration fra ind- og udland 

Projektets konsulenter kommer med inspiration og viden fra både ind- og udland. Fælles for dem alle er, at de har arbejdet med innovative, autentiske læringsforløb og ved, hvad der i praksis skal til for at sikre, at eleverne får styrket deres faglighed, motivation og tværgående kompetencer. 

Inspiration fra udlandet hentes især High Tech High skoler i Californien, som flere gange har været ude på skolerne for at give praksisnær feedback og inspiration til, hvordan ”børn altid lærer gennem relevant, meningsfuldt og ’hands on’ arbejde”.

Læs om Patricia Lim fra High Tech Highs besøg på skolerne i efteråret 2018.

De fire kompetencer, kommunikation, kritisk tænkning, kreativitet og samarbejde, er vigtige værktøjer, som understøtter den faglige læring. 

Kompetencerne giver eleverne handlekraft til at sætte den faglige viden i spil, når de skal idéudvikle, arbejde i grupper eller skal i dialog med de virksomheder eller målgrupper, som de skal komme med løsningsforslag til. 

Læs mere om de 21. århundredes kompetencer på Center for Undervisningsmidlers hjemmeside, hvor der findes både guides og oplæg.

FIRE-modellen er et undervisningsdesign, som er udviklet af Lilian Rohde og Anja L. Olsen.

FIRE-modellen er valgt, fordi den er et godt eksempel på, hvordan der i en design-proces skabes en struktureret og innovativ arbejdsramme. Den strukturerede ramme hjælper eleverne gennem fire centrale faser af en innovationsproces;

  • Forståelse
  • Idégenerering
  • Realisering
  • Evaluering. 

Til hver af faserne er knyttet enkle didaktiske værktøjer. Du kan læse mere om FIRE modellen og de enkle værktøjer på Akademisk Forlags hjemmeside.

På de berømmede High Tech High skoler i Californien har man i praksis gennemført en helt ny skoleform. High Tech High har vendt alt på hovedet og skabt en anderledes skoledag, hvor elevernes aktive, selvstændige og tværfaglige arbejde med virkelige problemstillinger er kernen i læringsprocessen. 

Læs mere om High Tech High. 

Hent inspiration til projektforløb

Se filmen om High Tech Highs visioner og hvordan de arbejder i projektforløb.

Høje Taastrup kommune har etableret en uddannelse for ledere, lærere og pædagoger, der ikke har erfaring eller kendskab med projektbaseret læring. 

Klik her for at få et indblik i nogle af de materialer, som der arbejdes med.

 

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

Kontakt os

Skole- og PPR-center
Telefon: 43 59 10 00
email: spc@htk.dk

 
Tilgængelighedserklæring